PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Vladimír Buvalič Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 49
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mgr. Ján Bondra Moderná gastronómia 0 20
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Someliér a gastronómia 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 5
Ing. Mgr.Miroslav Knap Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 16 71
Cvičný pedagogický zamestnanec 5
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
RNDr. Peter Petrík Programovanie, siete, fyzika 15 27
Práca so systémom zberu a spracovanie dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Ing. Helena Beňačková Moderná gastronómia 23 68
Someliér a gastronómia 19
Viac ako peniaze 3
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Myšlienkové mapy 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
PaedDr. Milan Birčák Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 6 66
Pôsobenie špeciálneho pedagóga v profesijnej orientácií na žiakov s mentálnym postihnutím 60
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 0
Ing. Eva Bizovská Myšlienkové mapy 15 27
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 0
Bc.Helena Boďová Someliér a gastronómia 19 54
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 0
Moderná gastronómia 23
Mgr. Viera Buvaličová Myšlienkové mapy 15 35
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Jozef Čanda Myšlienkové mapy 15 27
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Dana Deverová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 92
Someliér a gastronómia 19
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Moderná gastronómia 23
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Dagmar Duchnická Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Peter Duchnický Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 12
Bc.Ján Dzedzina Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 50
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy 15
PaedDr. Adriana Gergelyová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 68
Myšlienkové mapy 15
Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 3
Mgr. Martin Hains Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25 66
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 10
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 8
Bc.Eva Hanečáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 50
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Myšlienkové mapy 15
Bc.Gabriela Hanečáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 50
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Mgr. Helena Hutníková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
PaedDr. Dana Joštiaková Moderná gastronómia 12 60
Myšlienkové mapy 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Kaletová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 50
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Žofia Kolačkovská Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Daniel Koterba Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 50
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Bc.Anna Kseňáková Praktická ekonomika 25 52
Myšlienkové mapy 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Mária Kuľandová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 66
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 1
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Praktická ekonomika 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Mgr. Iveta Kuzárová Myšlienkové mapy 15 42
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Martin Leščinský Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10 28
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 3
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Marta Mačiková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 25
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Bc.Otília Martančíková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 52
Myšlienkové mapy 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Antónia Merklová Interaktívna komunikácia vo výučbe 0 42
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Antónia Merklová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 42
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Antónia Merklová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 42
Mgr. Antónia Merklová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 42
Mgr. Antónia Merklová Myšlienkové mapy 15 42
Mgr. Miroslav Mytník Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 82
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Miroslav Mytník Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 82
Mgr. Miroslav Mytník Praktická ekonomika 25 82
Mgr. Miroslav Mytník Praktická ekonomika 25 82
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Mgr. Miroslav Mytník Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6 82
Mgr. Miroslav Mytník Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9 82
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Mgr. Miroslav Mytník Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 82
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Mgr. Miroslav Mytník Myšlienkové mapy 0 82
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
PhDr. Mária Mytníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 103
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Vykonanie rigoróznej skúšky 41
PhDr. Mária Mytníková Vykonanie rigoróznej skúšky 41 103
PhDr. Mária Mytníková Myšlienkové mapy 15 103
PhDr. Mária Mytníková Myšlienkové mapy 15 103
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Milan Ondrej Praktická ekonomika 25 62
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Milan Ondrej Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 68
Praktická ekonomika 25
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Milan Ondrej Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 62
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Milan Ondrej Myšlienkové mapy 15 68
Mgr. Milan Ondrej Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0 62
Mgr. Milan Ondrej Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 68
Mgr. Patrícia Oravcová Moderná gastronómia 23 62
Myšlienkové mapy 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 16
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Ing. Zuzana Pekárová Myšlienkové mapy 15 130
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Rozšírujúce štúdium matematiky 60
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Milan Reľovský Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 33
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy 0
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Ing. Petra Romanová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 72
Myšlienkové mapy 8
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Koordinátor drogovej prevencie 39
Ing. Andrea Rychnavská Moderná gastronómia 1 16
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Myšlienkové mapy 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.Matúš Sekelský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 54
Myšlienkové mapy 0
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 20
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Ing. Vincent Sokolák Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 1 62
Myšlienkové mapy 0
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Ing. Dana Solovicová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 46
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Myšlienkové mapy 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Ing. Viera Sroková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 27
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Silvia Škapurová Sabolová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 75
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 60
Bc.Peter Štefančík Myšlienkové mapy 15 52
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Praktická ekonomika 25
Mgr. Alžbeta Štefančíková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 47
Myšlienkové mapy 0
Moderná gastronómia 22
Praktická ekonomika 25
Ing. Peter Štucka Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 2 62
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Štefan Šulian Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 34
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Bc.Michal Varchol Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 100
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Bc.Michal Varchol Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 85
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Bc.Michal Varchol Myšlienkové mapy 15 100
Bc.Michal Varchol Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10 85
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Michal Varchol Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 100
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Bc.Michal Varchol Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 85
Bc.Lýdia Vilčeková Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0 73
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Myšlienkové mapy 15
Moderná gastronómia 23
Mgr. Miroslav Zavadský Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 60
Využívanie informačnmo-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Daniela Zimová Komunikácia a riešenie konfliktov 0 19
Myšlienkové mapy 0
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 4
Mgr. Peter Žoldák Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 70
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy 0
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0


© aScAgenda 2019.0.1152 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2019
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Ocenenie našich študentov na 5. ročníku 1. Kávového plesu v Trnave
  • Kam na vysokú? Kam po strednej?
  • Baristická súťaž - prvé body naše
  • Tematický deň
  • Lyžiarsko/snowbordingový výchovno-výcvikový kurz
  • Plavecký kurz
  • Naša hotelierka víťazkou prestížnej súťaže „ SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018
  • Sweet cup 2018 Prešov
  • Na Vianočných trhoch v Starej Ľubovni nechýbali ani naši študenti
  • Jazyková olympiáda
  • „DEŇ S MIKULÁŠOM“
  • Bowlingový turnaj