PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Vladimír Buvalič Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12 111
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Myšlienkové mapy 15
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Ján Bondra Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 20
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 5
Moderná gastronómia 0
Ing. Mgr.Miroslav Knap Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 90
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Cvičný pedagogický zamestnanec 5
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 16
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Myšlienkové mapy 15
Someliér a gastronómia 19
RNDr. Peter Petrík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 62
Programovanie, siete, fyzika 15
Práca so systémom zberu a spracovanie dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12
Ing. Helena Beňačková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 68
Myšlienkové mapy 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Viac ako peniaze 3
PaedDr. Milan Birčák Myšlienkové mapy 15 156
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Pôsobenie špeciálneho pedagóga v profesijnej orientácií na žiakov s mentálnym postihnutím 60
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Ing. Eva Bizovská Myšlienkové mapy 15 68
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Helena Boďová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 54
Myšlienkové mapy 0
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Mgr. Viera Buvaličová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 86
Myšlienkové mapy 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Ing. Jozef Čanda Myšlienkové mapy 15 27
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Dana Deverová Someliér a gastronómia 19 133
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Mgr. Dagmar Duchnická Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23 38
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Peter Duchnický Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 12
Bc.Ján Dzedzina Myšlienkové mapy 15 91
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
PaedDr. Adriana Gergelyová Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35 68
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 3
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Martin Hains Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjjanie psychomotorických schopností a zručností 15 81
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 8
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 10
Bc.Eva Hanečáková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 73
Myšlienkové mapy 15
Moderná gastronómia 23
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Gabriela Hanečáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 69
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Mgr. Helena Hutníková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
PaedDr. Dana Joštiaková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Moderná gastronómia 12
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Myšlienkové mapy 0
Mgr. Anna Kaletová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 65
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Žofia Kolačkovská Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Daniel Koterba Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 91
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Bc.Anna Kseňáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 63
Myšlienkové mapy 15
Praktická ekonomika 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Mária Kuľandová Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10 66
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 1
Praktická ekonomika 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Iveta Kuzárová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 58
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 16
Myšlienkové mapy 15
Bc.Martin Leščinský Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 3 35
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Marta Mačiková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 50
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Bc.Otília Martančíková Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 82
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Antónia Merklová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 88
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Miroslav Mytník Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6 82
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Praktická ekonomika 25
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Myšlienkové mapy 0
PhDr. Mária Mytníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 103
Vykonanie rigoróznej skúšky 41
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Milan Ondrej Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 79
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Myšlienkové mapy 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Praktická ekonomika 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Patrícia Oravcová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 62
Someliér a gastronómia 16
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Myšlienkové mapy 0
Ing. Zuzana Pekárová Someliér a gastronómia 19 183
Myšlienkové mapy 15
Moderná gastronómia 23
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Rozšírujúce štúdium matematiky 60
Mgr. Milan Reľovský Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0 58
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Ing. Petra Romanová Koordinátor drogovej prevencie 39 72
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Myšlienkové mapy 8
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Ing. Andrea Rychnavská Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 37
Myšlienkové mapy 0
Someliér a gastronómia 0
Moderná gastronómia 1
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Bc.Matúš Sekelský Someliér a gastronómia 19 54
Moderná gastronómia 20
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy 0
Ing. Vincent Sokolák Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 1 62
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Myšlienkové mapy 0
Ing. Dana Solovicová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 46
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Myšlienkové mapy 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Viera Sroková Myšlienkové mapy 15 94
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ A SŠ 56
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Silvia Škapurová Sabolová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 75
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 60
Bc.Peter Štefančík Myšlienkové mapy 15 63
Praktická ekonomika 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Alžbeta Štefančíková Praktická ekonomika 25 70
Moderná gastronómia 22
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Myšlienkové mapy 0
Ing. Peter Štucka Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 62
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 2
Štefan Šulian Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 60
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Myšlienkové mapy 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Bc.Michal Varchol Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 100
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Myšlienkové mapy 15
Bc.Lýdia Vilčeková Someliér a gastronómia 19 92
Moderná gastronómia 23
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Mgr. Miroslav Zavadský Využívanie informačnmo-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 60
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Daniela Zimová Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0 19
Myšlienkové mapy 0
Komunikácia a riešenie konfliktov 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 4
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Peter Žoldák Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 70
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy 0


© aScAgenda 2019.0.1157 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • SOŠ Jarmočná 108 na Štúrovom pere vo Zvolene
  • HASOFT - odborná prednáška
  • Florbal žiačok stredných škôl okresu SL
  • Florbal žiakov stredných škôl okresu SL
  • Okresné kolo vo volejbale žiačok strecných škôl okresu Stará Ľubovňa
  • Okresné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl okresu Stará Ľubovňa
  • „...ideme hrať ping – poooooong...“
  • Mladí barmani v medzinárodnej konkurencii
  • Úspech študentov v stolárskych odborných zručnostiach
  • Matematický klokan
  • Testovanie čitateľskej gramotnosti
  • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo