PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Vladimír Buvalič Myšlienkové mapy 15 111
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Mgr. Ján Bondra Moderná gastronómia 0 20
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 5
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Mgr.Miroslav Knap Someliér a gastronómia 19 90
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Cvičný pedagogický zamestnanec 5
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 16
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Myšlienkové mapy 15
RNDr. Peter Petrík Práca so systémom zberu a spracovanie dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12 62
Programovanie, siete, fyzika 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Helena Beňačková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 68
Myšlienkové mapy 0
Moderná gastronómia 23
Viac ako peniaze 3
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Someliér a gastronómia 19
PaedDr. Milan Birčák Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 150
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Pôsobenie špeciálneho pedagóga v profesijnej orientácií na žiakov s mentálnym postihnutím 60
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14
Myšlienkové mapy 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Ing. Eva Bizovská Myšlienkové mapy 15 68
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Bc.Helena Boďová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 54
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Myšlienkové mapy 0
Mgr. Viera Buvaličová Myšlienkové mapy 15 86
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Jozef Čanda Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 27
Myšlienkové mapy 15
Bc.Dana Deverová Moderná gastronómia 23 133
Someliér a gastronómia 19
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Mgr. Dagmar Duchnická Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23 38
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Peter Duchnický Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 12
Bc.Ján Dzedzina Myšlienkové mapy 15 91
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
PaedDr. Adriana Gergelyová Myšlienkové mapy 15 68
Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 3
Mgr. Martin Hains Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 10 81
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 8
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Bc.Eva Hanečáková Myšlienkové mapy 15 73
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Bc.Gabriela Hanečáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 69
Myšlienkové mapy 15
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Mgr. Helena Hutníková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
PaedDr. Dana Joštiaková Moderná gastronómia 12 60
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Myšlienkové mapy 0
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Kaletová Myšlienkové mapy 15 65
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Žofia Kolačkovská Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Daniel Koterba Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 91
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Bc.Anna Kseňáková Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 63
Praktická ekonomika 25
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Mária Kuľandová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 66
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 1
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Praktická ekonomika 0
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Iveta Kuzárová Myšlienkové mapy 15 58
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 16
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.Martin Leščinský Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 35
Myšlienkové mapy 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 3
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Marta Mačiková Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 65
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Bc.Otília Martančíková Interaktívna komunikácia vo výučbe 15 82
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Myšlienkové mapy 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Mgr. Antónia Merklová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 88
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Myšlienkové mapy 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Miroslav Mytník Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 82
Praktická ekonomika 25
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Myšlienkové mapy 0
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
PhDr. Mária Mytníková Myšlienkové mapy 15 103
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vykonanie rigoróznej skúšky 41
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Milan Ondrej Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 79
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Praktická ekonomika 25
Myšlienkové mapy 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Patrícia Oravcová Someliér a gastronómia 16 62
Myšlienkové mapy 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Ing. Zuzana Pekárová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 183
Myšlienkové mapy 15
Moderná gastronómia 23
Rozšírujúce štúdium matematiky 60
Someliér a gastronómia 19
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Mgr. Milan Reľovský Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 58
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Myšlienkové mapy 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Petra Romanová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 72
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Myšlienkové mapy 8
Koordinátor drogovej prevencie 39
Ing. Andrea Rychnavská Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 66
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Moderná gastronómia 1
Someliér a gastronómia 19
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Myšlienkové mapy 0
Ing. Vincent Sokolák Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0 62
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Myšlienkové mapy 0
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 1
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Dana Solovicová Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0 46
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Myšlienkové mapy 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Viera Sroková Myšlienkové mapy 15 94
Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ A SŠ 56
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Silvia Škapurová Sabolová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 75
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 60
Bc.Peter Štefančík Praktická ekonomika 25 63
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Alžbeta Štefančíková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 70
Praktická ekonomika 25
Moderná gastronómia 22
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Myšlienkové mapy 0
Ing. Peter Štucka Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Štefan Šulian Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11 60
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Bc.Michal Varchol Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 100
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Bc.Lýdia Vilčeková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 92
Someliér a gastronómia 19
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Moderná gastronómia 23
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Mgr. Miroslav Zavadský Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 60
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využívanie informačnmo-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Daniela Zimová Myšlienkové mapy 0 34
Rozvíjanie kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Komunikácia a riešenie konfliktov 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 4
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Mgr. Peter Žoldák Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 70
Myšlienkové mapy 0
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12


© aScAgenda 2020.0.1180 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2019
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu
  • MInivolejbal zmiešaných družstiev
  • Po stopách oravských zaujímavostí
  • Múzeum na kolesách opäť v Lomničke