PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Vladimír Buvalič Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 90
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Ján Bondra Moderná gastronómia 0 20
Someliér a gastronómia 0
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 5
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Mgr.Miroslav Knap Interaktívna komunikácia vo výučbe 0 71
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Myšlienkové mapy 15
Cvičný pedagogický zamestnanec 5
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 16
RNDr. Peter Petrík Práca so systémom zberu a spracovanie dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12 62
Programovanie, siete, fyzika 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Helena Beňačková Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 68
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Viac ako peniaze 3
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Myšlienkové mapy 0
PaedDr. Milan Birčák Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 0 66
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 6
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Pôsobenie špeciálneho pedagóga v profesijnej orientácií na žiakov s mentálnym postihnutím 60
Ing. Eva Bizovská Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 27
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 0
Bc.Helena Boďová Moderná gastronómia 23 54
Someliér a gastronómia 19
Myšlienkové mapy 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Viera Buvaličová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 45
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Ing. Jozef Čanda Myšlienkové mapy 15 27
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Dana Deverová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 92
Moderná gastronómia 23
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Someliér a gastronómia 19
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Dagmar Duchnická Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Peter Duchnický Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 12
Bc.Ján Dzedzina Myšlienkové mapy 15 50
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
PaedDr. Adriana Gergelyová Program kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ 35 68
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 3
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Myšlienkové mapy 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Hains Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 60
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 8
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Bc.Eva Hanečáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 50
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Bc.Gabriela Hanečáková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 50
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Myšlienkové mapy 15
Mgr. Helena Hutníková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
PaedDr. Dana Joštiaková Myšlienkové mapy 0 48
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Anna Kaletová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 50
Myšlienkové mapy 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Žofia Kolačkovská Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 15
Ing. Daniel Koterba Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 50
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Bc.Anna Kseňáková Myšlienkové mapy 15 52
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Praktická ekonomika 25
Mgr. Mária Kuľandová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 66
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 1
Praktická ekonomika 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Mgr. Iveta Kuzárová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 58
Myšlienkové mapy 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 16
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.Martin Leščinský Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 3 28
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Marta Mačiková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 25
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Bc.Otília Martančíková Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 52
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Myšlienkové mapy 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Mgr. Antónia Merklová Interaktívna komunikácia vo výučbe 0 77
Mgr. Antónia Merklová Myšlienkové mapy 15 77
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Antónia Merklová Myšlienkové mapy 15 77
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Antónia Merklová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 77
Mgr. Antónia Merklová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 77
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Miroslav Mytník Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 82
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Praktická ekonomika 25
Mgr. Miroslav Mytník Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9 82
Praktická ekonomika 25
Mgr. Miroslav Mytník Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9 82
Mgr. Miroslav Mytník Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 82
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Mgr. Miroslav Mytník Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6 82
Mgr. Miroslav Mytník Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6 82
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Myšlienkové mapy 0
Mgr. Miroslav Mytník Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 82
PhDr. Mária Mytníková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 103
PhDr. Mária Mytníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 103
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Vykonanie rigoróznej skúšky 41
PhDr. Mária Mytníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 103
PhDr. Mária Mytníková Myšlienkové mapy 15 103
PhDr. Mária Mytníková Myšlienkové mapy 15 103
Vykonanie rigoróznej skúšky 41
Mgr. Milan Ondrej Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0 62
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Milan Ondrej Praktická ekonomika 25 68
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Myšlienkové mapy 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Milan Ondrej Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 62
Praktická ekonomika 25
Mgr. Milan Ondrej Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 68
Mgr. Milan Ondrej Myšlienkové mapy 15 62
Mgr. Patrícia Oravcová Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23 62
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Someliér a gastronómia 16
Moderná gastronómia 23
Myšlienkové mapy 0
Ing. Zuzana Pekárová Rozšírujúce štúdium matematiky 60 130
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Myšlienkové mapy 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Milan Reľovský Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10 33
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Myšlienkové mapy 0
Ing. Petra Romanová Koordinátor drogovej prevencie 39 72
Myšlienkové mapy 8
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Ing. Andrea Rychnavská Myšlienkové mapy 15 42
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Matúš Sekelský Myšlienkové mapy 0 54
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Ing. Vincent Sokolák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 92
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Myšlienkové mapy 0
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Ing. Dana Solovicová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8 46
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 0
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy 0
Ing. Viera Sroková Myšlienkové mapy 15 27
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Silvia Škapurová Sabolová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 75
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 60
Bc.Peter Štefančík Myšlienkové mapy 15 52
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Praktická ekonomika 25
Mgr. Alžbeta Štefančíková Moderná gastronómia 22 47
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0
Myšlienkové mapy 0
Praktická ekonomika 25
Ing. Peter Štucka Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 62
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 2
Štefan Šulian Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 34
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Príprava a spracovanie obrazového materiálu ..... 6
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Bc.Michal Varchol Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 100
Bc.Michal Varchol Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 85
Bc.Michal Varchol Myšlienkové mapy 15 100
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8
Bc.Michal Varchol Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 85
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Bc.Michal Varchol Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 100
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Bc.Lýdia Vilčeková Moderná gastronómia 23 73
Myšlienkové mapy 15
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
Interaktívna komunikácia vo výučbe 0
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Mgr. Miroslav Zavadský Využívanie informačnmo-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 60
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Daniela Zimová Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 0 37
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Myšlienkové mapy 0
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Peter Žoldák Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby na stredných odborných školách 8 70
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Myšlienkové mapy 0
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 0
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Krajské kolo v cezpoľnom behu
  • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
  • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
  • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
  • EURES mladým 2018
  • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
  • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
  • I. účelové cvičenie
  • ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“
  • Deň britskej kultúry
  • Olympijský deň
  • Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.