• Hotelová akadémia


    • Skolsky vzdelavaci program - hotelova akademia.(pdf)

     Ucebny plan-6323 K hotelova akademia.(pdf)


     Dĺžka štúdia:

     5 rokov

     Forma výchovy a vzdelávania:

     Denné štúdium pre absolventov základnej školy

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     Úplné stredné odborné vzdelanie

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelávania:

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii:

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Výučný list

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Absolvent nájde uplatnenie v cestovnom ruch, hotelierstve, gastronómii, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

     Možnosti ďalšieho štúdia

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

      

     Charakteristika absolventa :

     Absolvent je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania. Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie. Absolvent je pripravený na okamžitý vstup do praxe, má požadovanú kultúru jednania, spoločenského vystupovania a kultivovaného správania sa. Má dobré komunikačné schopnosti v materinskom jazyku a v 2 cudzích jazykoch.

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Ocenenie našich študentov na 5. ročníku 1. Kávového plesu v Trnave
  • Kam na vysokú? Kam po strednej?
  • Baristická súťaž - prvé body naše
  • Tematický deň
  • Lyžiarsko/snowbordingový výchovno-výcvikový kurz
  • Plavecký kurz
  • Naša hotelierka víťazkou prestížnej súťaže „ SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018
  • Sweet cup 2018 Prešov
  • Na Vianočných trhoch v Starej Ľubovni nechýbali ani naši študenti
  • Jazyková olympiáda
  • „DEŇ S MIKULÁŠOM“
  • Bowlingový turnaj