• Základné informácie o maturite 2019


    • TERMÍNY KONANIA MS

     MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka alebo september alebo február nasledujúceho školského roka).

      

     Riadne skúšobné obdobie

     Termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti( PFIČ)  MS určuje MŠVVaŠ SR.

     V tomto školskom  roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:

     - 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

     - 13. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

     - 14. marec 2018 (štvrtok) – matematika

      

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019.

     Opravný termín EČ a PFIČ sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019.

      

     CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

      Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

     Trvanie EČ MS: 100 minút

     Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     Trvanie PFIČ MS: 150 minút

     Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

      

     Anglický jazyk (AJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk(RJB1)

     Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

     Trvanie EČ MS: 100 minút

     Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     Trvanie PFIČ MS: 60 minút

     Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

      Matematika(MAT)

     Trvanie EČ MS: 150 minút

     Formát úloh. 20 úloh s krátku odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede 

     Termín internej časti maturitnej skúšky (IČ MS) určí na návrh  riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ).

     Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

     Bližšie a podrobnejšie informácie: Bližšie a podrobnejšie informácie: http://www.nucem.sk/sk/maturita

     Odporúčame aj: http://zmaturuj.zones.sk/maturita/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Krajské kolo v cezpoľnom behu
  • Ocenená práca študentov a pedagógov SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni počas XXVII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku
  • Práca študentov študijného odboru hotelová akadémia počas konferencie TRADIČNÁ STRAVA A STRAVOVANIE.
  • Úspech našich chlapcov v okresnom kole cezpoľného behu
  • EURES mladým 2018
  • Študenti SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni a Mesiac finančnej gramotnosti
  • Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
  • I. účelové cvičenie
  • ,,Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí...“
  • Deň britskej kultúry
  • Olympijský deň
  • Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.